EkumenickýDaniel2,46

Daniel 2:46

Nato kráľ Nebúkad­necar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a roz­kázal, aby mu prinies­li ne­kr­vavú kadid­lovú obetu.


Verš v kontexte

45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý ro­zdr­vil železo, bronz, hlinu, strieb­ro a zlato, znamená, že veľký Boh obo­známil kráľa s tým, čo na­stane. Sen je prav­divý a jeho vý­klad je spoľah­livý. 46 Nato kráľ Nebúkad­necar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a roz­kázal, aby mu prinies­li ne­kr­vavú kadid­lovú obetu. 47 Kráľ Danielovi od­povedal: Na­ozaj, tvoj Boh je Naj­vyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo od­haľuje tajom­stvá, keďže si bol schop­ný od­haliť toto tajom­stvo.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

46 Vtedy padol kráľ Na­buchodonozor na svoju tvár a klaňal sa Danielovi a roz­kázal, aby mu obetovali obet­né dary a von­né obeti upokojujúce,

Evanjelický

46 Nato kráľ Nebúkad­necar padol na tvár, po­klonil sa Danielovi a roz­kázal, aby mu prinies­li po­kr­movú a kadid­lovú obeť.

Ekumenický

46 Nato kráľ Nebúkad­necar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a roz­kázal, aby mu prinies­li ne­kr­vavú kadid­lovú obetu.

Bible21

46 Král Nabukadne­zar padl před Danie­lem na tvář a klaněl se mu. Naří­dil také, ať se na jeho počest obě­tují obě­ti a vonné ka­di­dlo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček