EkumenickýDaniel2,47

Daniel 2:47

Kráľ Danielovi od­povedal: Na­ozaj, tvoj Boh je Naj­vyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo od­haľuje tajom­stvá, keďže si bol schop­ný od­haliť toto tajom­stvo.


Verš v kontexte

46 Nato kráľ Nebúkad­necar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a roz­kázal, aby mu prinies­li ne­kr­vavú kadid­lovú obetu. 47 Kráľ Danielovi od­povedal: Na­ozaj, tvoj Boh je Naj­vyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo od­haľuje tajom­stvá, keďže si bol schop­ný od­haliť toto tajom­stvo. 48 Po­tom kráľ Daniela po­výšil, dal mu pre­mnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provin­ci­ou Babylonu a urobil ho hlav­ným pred­staveným všet­kých babylon­ských mudr­cov.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

47 a tak­to odpovedal kráľ Danielovi a riekol: Je vskut­ku prav­da, že váš Bôh je Bohom bohov a Pánom kráľov a zjavuje tajom­stvá, keď si mohol zjaviť toto tajom­stvo.

Evanjelický

47 Kráľ sa oz­val a po­vedal Danielovi: Vskut­ku, váš Boh je Boh bohov a Pán kráľov, ktorý zjavuje tajom­stvá, pre­to si vládal od­haliť tajom­stvo.

Ekumenický

47 Kráľ Danielovi od­povedal: Na­ozaj, tvoj Boh je Naj­vyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo od­haľuje tajom­stvá, keďže si bol schop­ný od­haliť toto tajom­stvo.

Bible21

47 Po­tom král ře­kl Danie­lovi: „Váš Bůh je oprav­du Bůh bo­hů, Pán králů a zje­vova­tel tajem­ství – vž­dyť tys mi to tajem­ství dokázal vyjevit!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček