EkumenickýDaniel2,45

Daniel 2:45

To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý ro­zdr­vil železo, bronz, hlinu, strieb­ro a zlato, znamená, že veľký Boh obo­známil kráľa s tým, čo na­stane. Sen je prav­divý a jeho vý­klad je spoľah­livý.


Verš v kontexte

44 V dňoch tých­to kráľov Boh nebies dá po­vs­tať kráľov­stvu, ktoré bude tr­vať naveky, nebude zničené a nebude pat­riť inému ľudu. Ro­zdr­ví všet­ky tie kráľov­stvá a skon­cuje s nimi, ono však bude stáť naveky. 45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý ro­zdr­vil železo, bronz, hlinu, strieb­ro a zlato, znamená, že veľký Boh obo­známil kráľa s tým, čo na­stane. Sen je prav­divý a jeho vý­klad je spoľah­livý. 46 Nato kráľ Nebúkad­necar padol tvárou na zem, klaňal sa Danielovi a roz­kázal, aby mu prinies­li ne­kr­vavú kadid­lovú obetu.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

45 Lebo si videl, že sa od vr­chu od­tr­hol kameň, ktorý nebol v rukách, a roz­bil na prach železo, meď, hlinu, strieb­ro i zlato. Veľký Bôh oznámil kráľovi, čo bude po tom­to. A sen je is­tý, a jeho vý­klad je ver­ný. -

Evanjelický

45 ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky od­lomil z vr­chu a ro­zdr­vil železo, bronz, hlinu, strieb­ro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúc­nos­ti stať. Sen je spoľah­livý a jeho vý­klad je správ­ny.

Ekumenický

45 To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý ro­zdr­vil železo, bronz, hlinu, strieb­ro a zlato, znamená, že veľký Boh obo­známil kráľa s tým, čo na­stane. Sen je prav­divý a jeho vý­klad je spoľah­livý.

Bible21

45 To je smy­sl vi­dění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez do­tyku lid­ské ruky vy­lo­mil ká­men a roz­drtil že­le­zo, bronz, hlínu, stříbro i zla­to. Ve­liký Bůh ukázal krá­li, co se bude dít v bu­dou­cnu. Ten sen je prav­divý a jeho výklad jistý.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček