EkumenickýDaniel2,25

Daniel 2:25

Nato Ar­jók urých­lene pred­viedol Daniela pred kráľa a po­vedal mu: Našiel som muža z judských zajat­cov, ktorý by mohol kráľovi roz­povedať sen a jeho výz­nam.


Verš v kontexte

24 Daniel teda išiel k Arjókovi, ktorého kráľ po­veril vy­hubením babylon­ských mudr­cov, a po­vedal mu: Ne­vyhub babylon­ských mudr­cov, za­veď ma pred kráľa a ja mu sen vy­ložím. 25 Nato Ar­jók urých­lene pred­viedol Daniela pred kráľa a po­vedal mu: Našiel som muža z judských zajat­cov, ktorý by mohol kráľovi roz­povedať sen a jeho výz­nam. 26 Kráľ po­vedal Danielovi, ktorého meno je Bél­tšac­car: Máš schop­nosť vy­rozp­rávať mi sen, ktorý som mal, a vy­svet­liť mi ho?

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 Vtedy za­viedol Ari­och Daniela so spechom hore pred kráľa a tak­to mu po­vedal: Našiel som muža zo synov zajatých z Judska, ktorý oznámi kráľovi vý­klad sna.

Evanjelický

25 Ar­jók ho urých­lene pred­viedol pred kráľa a po­vedal mu: Medzi zajatými Júdej­cami som našiel muža, ktorý oznámi kráľovi vý­klad.

Ekumenický

25 Nato Ar­jók urých­lene pred­viedol Daniela pred kráľa a po­vedal mu: Našiel som muža z judských zajat­cov, ktorý by mohol kráľovi roz­povedať sen a jeho výz­nam.

Bible21

25 Ari­och vzal Danie­la rych­le ke krá­li a tak­to ho ohlásil: „Našel jsem mezi jud­ský­mi vy­hnan­ci muže, který krá­li vy­loží jeho sen.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček