EkumenickýDaniel2,26

Daniel 2:26

Kráľ po­vedal Danielovi, ktorého meno je Bél­tšac­car: Máš schop­nosť vy­rozp­rávať mi sen, ktorý som mal, a vy­svet­liť mi ho?


Verš v kontexte

25 Nato Ar­jók urých­lene pred­viedol Daniela pred kráľa a po­vedal mu: Našiel som muža z judských zajat­cov, ktorý by mohol kráľovi roz­povedať sen a jeho výz­nam. 26 Kráľ po­vedal Danielovi, ktorého meno je Bél­tšac­car: Máš schop­nosť vy­rozp­rávať mi sen, ktorý som mal, a vy­svet­liť mi ho? 27 Daniel kráľovi od­povedal: Tajom­stvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schop­ní kráľovi vy­svet­liť mudr­ci, za­klínači, mágovia ani vešt­ci.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 Kráľ od­povedal a riekol Danielovi, ktorému bolo meno Bal­tazár: Či mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho vý­klad?

Evanjelický

26 Kráľ od­povedal Danielovi, ktorý mal meno Bél­tšac­car: Na­ozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho vý­klad?

Ekumenický

26 Kráľ po­vedal Danielovi, ktorého meno je Bél­tšac­car: Máš schop­nosť vy­rozp­rávať mi sen, ktorý som mal, a vy­svet­liť mi ho?

Bible21

26 Král se tedy Danie­la zvaného Bal­tazar ze­ptal: „­Ty bys mi uměl sdě­lit, co jsem vi­děl ve snu a co to znamená?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček