Ekumenický2. Kronická31,2

2. Kronická 31:2

Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov.


Verš v kontexte

1 Keď sa to všet­ko skončilo, po­brali sa všet­ci prítom­ní Iz­raeliti do jud­ských miest a rozt­ries­kali kamen­né stĺpy, po­stínali ašéry a ú­pl­ne zbúrali výšiny i ol­táre v celom Jud­sku, na území Ben­jamína, Ef­rajima a Menaššeho. Po­tom sa všet­ci Iz­raeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov. 3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

2 A tedy Ezechiáš zase postavil od­delenia kňazov a Levitov po ich od­deleniach, každého podľa jeho služby, z kňazov a Levitov k zápal­ným a po­koj­ným obetiam, aby svätos­lúžili, oslavovali a chválili v bránach voj­sk Hos­podinových.

Evanjelický

2 Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora.

Ekumenický

2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov.

Bible21

2 Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček