Ekumenický2. Kronická31,3

2. Kronická 31:3

Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone.


Verš v kontexte

2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov. 3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, pri­kázal od­vádzať pre kňazov a levitov určenú čias­t­ku, aby sa moh­li pev­ne držať Hos­podinov­ho zákona.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

3 A čias­t­ka kráľova z jeho majet­ku venovaná bola na zápal­né obeti, na zápal­né obeti ran­né a večer­né, i na zápal­né obeti, p­red­písané na soboty, na novmesiace a na výročné sláv­nos­ti, jako je na­písané v zákone Hos­podinovom.

Evanjelický

3 Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom.

Ekumenický

3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone.

Bible21

3 Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček