Ekumenický2. Kronická31,1

2. Kronická 31:1

Keď sa to všet­ko skončilo, po­brali sa všet­ci prítom­ní Iz­raeliti do jud­ských miest a rozt­ries­kali kamen­né stĺpy, po­stínali ašéry a ú­pl­ne zbúrali výšiny i ol­táre v celom Jud­sku, na území Ben­jamína, Ef­rajima a Menaššeho. Po­tom sa všet­ci Iz­raeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest.


Verš v kontexte

1 Keď sa to všet­ko skončilo, po­brali sa všet­ci prítom­ní Iz­raeliti do jud­ských miest a rozt­ries­kali kamen­né stĺpy, po­stínali ašéry a ú­pl­ne zbúrali výšiny i ol­táre v celom Jud­sku, na území Ben­jamína, Ef­rajima a Menaššeho. Po­tom sa všet­ci Iz­raeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov. 3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď sa to všet­ko do­končilo, vy­šli všet­ci synovia Izraelovi, ktorí sa tam nachádzali, do miest Júdových a roz­lámali mod­lár­ske sochy a po­sekali háje a roz­borili výšiny aj ol­táre a od­pratali to z celého Jud­ska, Ben­jamin­ska, Ef­raim­ska a zo zeme Manassesovej až i všet­ko dokončili. Po­tom sa na­vrátili všet­ci synovia Iz­raelovi, každý do svoj­ho državia, do svojich miest.

Evanjelický

1 Keď všet­ko skončilo, vy­šli všet­ci prítom­ní Iz­rael­ci do jud­ských miest a polámali po­mníky, po­stínali ašéry, porúcali výšiny a ol­táre v celom Jud­sku a v Ben­jamíne, v Ef­rajime a v Menaššem. Po­tom sa vrátili všet­ci Iz­rael­ci, každý na svoj majetok, do svojich miest.

Ekumenický

1 Keď sa to všet­ko skončilo, po­brali sa všet­ci prítom­ní Iz­raeliti do jud­ských miest a rozt­ries­kali kamen­né stĺpy, po­stínali ašéry a ú­pl­ne zbúrali výšiny i ol­táre v celom Jud­sku, na území Ben­jamína, Ef­rajima a Menaššeho. Po­tom sa všet­ci Iz­raeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest.

Bible21

1 Když to ce­lé skonči­lo, všich­ni příchozí z Iz­rae­le se ro­ze­š­li. Cestou v jud­ských měs­tech roz­bíje­li po­svátné slou­py, káce­li Ašeři­ny kůly a boura­li obětní výši­ny a ol­táře všu­de v Ju­dovi a Ben­jamínovi, ale i v Efrai­movi a Mana­se­sovi, dokud je ne­vy­mý­ti­li. Teprve pak se všich­ni Iz­rael­ci vrá­ti­li do svých měst, každý do svého kraje.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček