Evanjelický2. Kronická31,2

2. Kronická 31:2

Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora.


Verš v kontexte

1 Keď všet­ko skončilo, vy­šli všet­ci prítom­ní Iz­rael­ci do jud­ských miest a polámali po­mníky, po­stínali ašéry, porúcali výšiny a ol­táre v celom Jud­sku a v Ben­jamíne, v Ef­rajime a v Menaššem. Po­tom sa vrátili všet­ci Iz­rael­ci, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora. 3 Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

2 A tedy Ezechiáš zase postavil od­delenia kňazov a Levitov po ich od­deleniach, každého podľa jeho služby, z kňazov a Levitov k zápal­ným a po­koj­ným obetiam, aby svätos­lúžili, oslavovali a chválili v bránach voj­sk Hos­podinových.

Evanjelický

2 Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora.

Ekumenický

2 Chiz­kija za­radil kňazov a levitov do jed­not­livých tried, každého podľa kňaz­skej či levit­skej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločen­stva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hos­podinových táborov.

Bible21

2 Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra.