Ekumenický1. Timoteovi5,10

1. Timoteovi 5:10

ak má svedec­tvo, že robila dob­ré skut­ky: vy­chovávala deti, bola po­hos­tin­ná, umývala veriacim nohy, po­máhala sužovaným a venovala sa každému dob­rému dielu.


Verš v kontexte

9 Do zo­znamu nech je za­písaná vdova nie mladšia ako šesťdesiat­ročná, raz vy­datá, 10 ak má svedec­tvo, že robila dob­ré skut­ky: vy­chovávala deti, bola po­hos­tin­ná, umývala veriacim nohy, po­máhala sužovaným a venovala sa každému dob­rému dielu. 11 Mladšie vdovy však od­miet­ni, lebo keď ich zmysel­nosť od­cudzí od Kris­ta, chcú sa vy­dať

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorej sa dáva svedoc­tvo, že robila dob­ré skut­ky, ak deti vy­chovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vy­dos­tievala, ak každý dob­rý skutok sledovala.

Evanjelický

10 a má svedec­tvo o dob­rých skut­koch, ak (totiž) vy­chovala deti, prijímala do domu pocest­ných, svätým umývala nohy, sužovaným po­máhala, bola snaživá vo všet­kom dob­rom.

Ekumenický

10 ak má svedec­tvo, že robila dob­ré skut­ky: vy­chovávala deti, bola po­hos­tin­ná, umývala veriacim nohy, po­máhala sužovaným a venovala sa každému dob­rému dielu.

Bible21

10 je známá dob­rý­mi skutky, vy­chova­la dě­ti, při­jí­ma­la hos­ty, myla nohy svatým, po­máha­la souženým a věnova­la se každé­mu dob­ré­mu dílu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček