Ekumenický1. Timoteovi5,9

1. Timoteovi 5:9

Do zo­znamu nech je za­písaná vdova nie mladšia ako šesťdesiat­ročná, raz vy­datá,


Verš v kontexte

8 No ak sa nie­kto ne­stará o svojich blíz­kych, naj­mä o členov rodiny, ten za­prel vieru a je horší než ne­veriaci. 9 Do zo­znamu nech je za­písaná vdova nie mladšia ako šesťdesiat­ročná, raz vy­datá, 10 ak má svedec­tvo, že robila dob­ré skut­ky: vy­chovávala deti, bola po­hos­tin­ná, umývala veriacim nohy, po­máhala sužovaným a venovala sa každému dob­rému dielu.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako šesťdesiat rokov, ktorá bola ženou jed­ného muža,

Evanjelický

9 Do zo­znamu nech bude za­písaná (len) vdova, ktorá ne­má menej ako šesťdesiat rokov, (bola) ženou jed­ného muža

Ekumenický

9 Do zo­znamu nech je za­písaná vdova nie mladšia ako šesťdesiat­ročná, raz vy­datá,

Bible21

9 Mezi vdovy v péči církve ať je za­hrnu­ta nejméně še­desá­ti­letá, pokud byla věrnou manželkou,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček