Ekumenický1. Samuelova9,9

1. Samuelova 9:9

Keď kedysi šiel nie­kto z Izraela hľadať Božie roz­hod­nutie, po­užíval výraz: Poďme k vidcovi! Dnešného proroka volali pred­tým videc.


Verš v kontexte

8 Mládenec od­povedal Sau­lovi: Mám pri sebe štvr­tinu striebor­ného šekela. Keď ju dám Božiemu mužovi, usmer­ní nás, kam máme ísť. 9 Keď kedysi šiel nie­kto z Izraela hľadať Božie roz­hod­nutie, po­užíval výraz: Poďme k vidcovi! Dnešného proroka volali pred­tým videc. 10 Saul po­vedal svoj­mu mláden­covi: Dob­re hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mes­ta, kde býval Boží muž.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 Pred­tým tak hovorieval človek v Iz­raelovi, keď išiel pýtať sa na niečo Boha: Poďte, a poj­deme k vidiacemu. Lebo prorokovi dnes hovorilo sa pred­tým: vidiaci.

Evanjelický

9 Ak sa nie­kto šiel do­pytovať Boha, za starodáv­na v Iz­raeli tak­to hovorievali: Nože, poďme k vid­covi. Lebo koho volajú dnes prorokom, toho za starodáv­na volali vid­com.

Ekumenický

9 Keď kedysi šiel nie­kto z Izraela hľadať Božie roz­hod­nutie, po­užíval výraz: Poďme k vidcovi! Dnešného proroka volali pred­tým videc.

Bible21

9 (Když se v dávných dobách v Iz­rae­li někdo šel do­tázat Bo­ha, říkal: Po­jď­me, půjde­me za vi­dou­cím. Dnešní pro­rok byl teh­dy na­zýván vi­dou­cí.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček