Roháček3. Mojžišova25,54

3. Mojžišova 25:54

Leviticus

A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním.


Verš v kontexte

53 Jako nájom­ník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať krute pred tvojimi očima. 54 A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním. 55 Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

54 A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním.

Evanjelický

54 Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním.

Ekumenický

54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš.

Bible21

54 Ne­bu­de-li však v těch­to letech vy­kou­pen, ode­jde v létě mi­losti – on a s ním i jeho dě­ti.