RoháčekEfezským5,5

Efezským 5:5

Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha.


Verš v kontexte

4 ani mrz­kosť a bláz­nivé reči alebo šp­rýmy, čo sa ne­pat­rí, ale radšej ďakovanie, 5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha. 6 Nech vás ni­kto ne­zvodí prázd­nymi rečami, lebo pre také veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha.

Evanjelický

5 Lebo vedz­te a uvedom­te si, že ani jeden smil­ník, ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­los­lužob­níkom, ne­má dedičs­tvo v kráľov­stve Kris­tovom a Božom.

Ekumenický

5 Veď dob­re viete, že nijaký smil­ník ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­lárom, ne­má dedičs­tvo v Kristovom a Božom kráľov­stve.

Bible21

5 Můžete si být jis­tí, že žádný smilník ani nečis­tý nebo cham­tivý člověk (což je mod­lář) nemá dě­dictví v Kri­stově a Božím králov­ství.