RoháčekEfezským1

Efezským

Apoštolský pozdrav. Velebenie Boha za slávu, ktorú predurčil pre veriacich v Kristovi.1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a ver­ným v Kris­tu Ježišovi: 2 milosť vám a po­koj od Boha, našeho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Požeh­naný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal každým požeh­naním duchov­ným v ponebes­kých ob­las­tiach v Kris­tovi, 4 tak, ako si nás v ňom vy­volil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bez­vad­ní pred ním, v lás­ke, 5 predurčiac nás k synov­stvu ­skr­ze Ježiša Kris­ta cieľom neho podľa ľúbos­ti svojej vôle 6 na chválu slávy svojej milos­ti, ktorou nás omilos­til v tom Milovanom, 7 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva jeho milos­ti, 8 ktorú roz­hoj­nil oproti nám v každej múd­ros­ti a roz­um­nos­ti 9 oznámiac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej ľúbos­ti, ktorú si preduložil v sebe 10 cieľom správy pl­nos­ti časov do­ved­na sob­rať všet­ko v Kris­tovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi, 11 v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičs­tvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všet­ko podľa rady svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kris­tovi, 13 v ktorom aj vy počujúc slovo prav­dy, evan­jelium svoj­ho spasenia, v ktorom aj, uveriac, za­pečatení ste Svätým Duchom za­sľúbenia, 14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva na vy­kúpenie Božieho nadobudnutého vlast­níc­tva, na chválu jeho slávy. Apoštol ďakujúc modlí sa Bohu za dokonalé osvietenie veriacich v Efeze. Kristus centrom a hlavou všehomíra.15 Pre­to i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o lás­ke na­proti všet­kým svätým, 16 ne­pres­távam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich mod­lit­bách, 17 žeby Bôh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múd­ros­ti a zjavenia pravým po­znaním jeho, 18 osvietené oči vašej mys­le, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho po­volania a čo a jaké bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými 19 a čo tá ne­smier­na veľkosť jeho moci, ­vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády. 20 ktorú spôsobil v Kris­tovi vzkriesiac ho z mŕt­vych a po­sadiac po svojej pravici v ponebes­kých oblastiach 21 nad každé kniežat­stvo a nad každú vr­ch­nosť a moc a nad každé pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tom­to veku, ale i v budúcom. 22 A všet­ko pod­dal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všet­ko cir­kvi, 23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.

RoháčekEfezským1