RoháčekEfezským5

Efezským

Ďaľšie naučenia, čo nechať a jako žiť. Poznávať a činiť ľúbe Pánovi.1 A tak buďte na­sledov­ník­mi Božími jako milované deti 2 a choďte v lás­ke, jako aj Kris­tus miloval nás a vy­dal sám seba za nás ako po­svät­ný dar a obeť Bohu na príjem­nú vôňu upokojujúcu. 3 A smils­tvo a vôbec akákoľvek nečis­tota alebo lakom­stvo nech sa ani ne­menuje medzi vami, jako sa sluší svätým, 4 ani mrz­kosť a bláz­nivé reči alebo šp­rýmy, čo sa ne­pat­rí, ale radšej ďakovanie, 5 Lebo to viete, že ni­ktorý smil­ník alebo nečis­tý alebo lakomec, čo je to is­té jako modlár, ne­má dedičs­tva v kráľov­stve Kris­ta a Boha. 6 Nech vás ni­kto ne­zvodí prázd­nymi rečami, lebo pre také veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti. 7 Teda nebuďte ich spolu­účast­ník­mi. 8 Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz s­te svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svet­la - 9 Lebo ovocie Ducha záleží v každej dob­rote, spraved­livos­ti a prav­de - 10 zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi. Ďaľšie čo robiť a čo nechať.11 A nezúčas­tňuj­te sa s nepos­lušnými na jalových skut­koch tmy, ale ich radšej ešte káraj­te. 12 Lebo o tom, čo oni taj­ne robia, je mrz­ko aj len hovoriť. 13 Ale to všet­ko, kárané od svet­la, vy­chádza na javo; lebo všet­ko, čo vy­chádza na javo, je svet­lo. 14 Pre­to hovorí: Pre­buď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕt­vych, a bude ti svietiť Kris­tus. 15 Teda hľaďte, jako by ste sa správ­ne chovali, nie ako ne­múd­ri, ale jako múd­ri, 16 vy­kupujúc si čas, lebo dni sú zlé. 17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umejúci, čo je vôľa Pánova. 18 A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je pros­topaš, ale buďte pl­není Duchom 19 hovoriac si nav­zájom žalmami a hym­nami a duchov­nými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srd­ci Pánovi, 20 ďakujúc vždyc­ky za všet­ko v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta Bohu a Ot­covi, 21 pod­riaďujúc sa jed­ni druhým v báz­ni Božej. Napomína ženy k poddajnosti, muža i ženu k láske, ktorých pravý pomer je obrazom na Krista a na cirkev.22 Ženy, pod­riaďuj­te sa vlast­ným mužom ako Pánovi; 23 lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi, a on je Spasiteľom tela. 24 Ale jako sa cir­kev pod­riaďuje Kris­tovi, tak aj ženy vlast­ným mužom vo všet­kom. 25 Vy, mužovia, miluj­te svoje ženy, jako aj Kris­tus miloval cir­kev a vy­dal sám seba za ňu, 26 aby ju po­svätil očis­tiac ju kúpeľom vody, slovom, 27 aby si ju po­stavil pred seba sláv­nu, cir­kev, ne­majúcu škvr­ny alebo vrás­ky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bez­vad­ná. 28 Tak sú po­vin­ní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje ­vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. 29 Lebo veď nebolo ni­kdy ni­koho, kto by bol nenávidel svoj­ho tela, ale ho každý chová a opat­ruje ako aj Pán cir­kev, 30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kos­tí. 31 Zato opus­tí človek svoj­ho otca i s­voju mať a pri­pojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jed­no telo. 32 Toto tajom­stvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Kris­ta a vzťahom na cir­kev. 33 Avšak aj vy, jeden každý osobit­ne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.

RoháčekEfezským5