Roháček1. Petrov3,1

1. Petrov 3:1

Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova


Verš v kontexte

1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova 2 vidiac vaše v báz­ni mravočis­té ob­covanie, 3 ktorých oz­dobou nech nie je von­kajšia ozdoba, k­torá záleží v záp­letoch vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v ob­liekaní sa do nád­her­ného rúcha,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova

Evanjelický

1 Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním,

Ekumenický

1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním,

Bible21

1 Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen,