Ekumenický1. Petrov3,1

1. Petrov 3:1

Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním,


Verš v kontexte

1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním, 2 keď uvidia váš čis­tý život v Božej báz­ni. 3 Vaša oz­doba nech sa neza­kladá na von­kajšku: na nápad­ne za­pletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honos­ných šatách,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak podob­ne ženy pod­riaďujúc sa vlast­ným mužom, aby, jest­li aj nie­ktorí ne­veria slovu, boli zís­kaní pobožným obcovaním žien bezo slova

Evanjelický

1 Podob­ne ženy, pod­dané buďte svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky zís­kali svojím počínaním,

Ekumenický

1 Podob­ne, ženy, buďte pod­riadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vzpierajú Božiemu slovu, bez slova zís­kali svojím správaním,

Bible21

1 Vy, že­ny, se podřizuj­te svým manže­lům. Něk­teří z nich odmí­tají Slovo, ale mo­hou být získáni beze slov jednáním svých žen,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček