RoháčekZjavenie8,1

Zjavenie 8:1

A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny.


Verš v kontexte

1 A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny. 2 A videl som tých sedem an­jelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. 3 A prišiel iný an­jel a po­stavil sa pri ol­tári a mal zlaté kadid­lo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s mod­lit­bami všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny.

Evanjelický

1 A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo v nebi ticho asi na pol­hodinu.

Ekumenický

1 Keď Baránok ot­voril sied­mu pečať, na­stalo v nebi asi na pol­hodinu ticho.

Bible21

1 Když pak otevřel sed­mou pečeť, na­stalo v nebi ti­cho asi na půl ho­di­ny.