RoháčekZjavenie12,10

Zjavenie 12:10

A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľov­stvo spasením, mocou a kráľov­stvom nášho Boha a vláda v­ládou jeho Kris­ta, lebo je svr­hnutý žalob­ník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.


Verš v kontexte

9 A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním. 10 A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľov­stvo spasením, mocou a kráľov­stvom nášho Boha a vláda v­ládou jeho Kris­ta, lebo je svr­hnutý žalob­ník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou. 11 A oni zvíťazili nad ním pre krv Barán­kovu a pre slovo svoj­ho svedoc­tva a ne­milovali svojej duše až do smr­ti.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľov­stvo spasením, mocou a kráľov­stvom nášho Boha a vláda v­ládou jeho Kris­ta, lebo je svr­hnutý žalob­ník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Evanjelický

10 Nato som počul mohut­ný hlas v nebi volať: Teraz na­stalo spasenie i moc i kráľov­stvo nášho Boha a vláda Jeho Po­mazaného, lebo zvr­hnutý bol žalob­ník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Ekumenický

10 Nato som počul mohut­ný hlas z neba: Teraz na­stala spása a moc i kráľov­stvo nášho Boha a vláda jeho Po­mazaného, lebo bol zvr­hnutý žalob­ca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.

Bible21

10 A us­lyšel jsem mo­cný hlas, jak v nebi říká: „Teď přišlo vítěz­ství, moca králov­ství naše­ho Bo­haa vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalob­ce našich bratrů, který je dnem i no­cí obviňoval před Bo­hem.