RoháčekZjavenie1,12

Zjavenie 1:12

A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov


Verš v kontexte

11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, pr­vý aj po­sled­ný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli sied­mim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyr­ny, do Per­gamu, do Ty­atír, do Sárd, do Filadel­fie a do La­odicee. 12 A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov 13 a v pro­stred­ku medzi sied­mimi sviet­nik­mi som videl podobného Synovi človeka, ob­lečeného v dl­hom rúchu až po nohy a pre­pásaného na pr­siach zlatým pásom.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

Evanjelický

12 Nato som sa ob­rátil, aby som po­zoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, uzrel som sedem zlatých sviet­nikov

Ekumenický

12 Ob­rátil som sa, aby som po­zoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

Bible21

12 Ob­rá­til jsem se te­dy, abych vi­děl ten hlas, který se mnou mlu­vil. Když jsem se ob­rá­til, spatřil jsem sedm zlatých svícnů