RoháčekZjavenie1,11

Zjavenie 1:11

ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, pr­vý aj po­sled­ný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli sied­mim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyr­ny, do Per­gamu, do Ty­atír, do Sárd, do Filadel­fie a do La­odicee.


Verš v kontexte

10 Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako ­hlas trúby, 11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, pr­vý aj po­sled­ný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli sied­mim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyr­ny, do Per­gamu, do Ty­atír, do Sárd, do Filadel­fie a do La­odicee. 12 A ob­rátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, videl som sedem zlatých sviet­nikov

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, pr­vý aj po­sled­ný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli sied­mim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyr­ny, do Per­gamu, do Ty­atír, do Sárd, do Filadel­fie a do La­odicee.

Evanjelický

11 Čo vidíš, na­píš do knihy, a pošli sied­mim cir­kev­ným zborom: do Efezu, Smyr­ny, Per­gamonu, Ty­atíry, Sárd, Filadel­fie a do La­odikey.

Ekumenický

11 ktorý hovoril: Čo vidíš, na­píš do knihy a pošli sied­mim cir­kvám: do Efezu, Smyr­ny, Per­gama, Ty­atír, Sárd, Filadel­fie a do La­odicey.

Bible21

11 jak říká: „Co vi­díš, na­piš do kni­hy a poš­li sed­mi církvím: do Efesu, do Smyr­ny, do Perga­mo­nu, do Thya­tir, do Sard, do Fi­la­delfie a do Laodikeje.“