RoháčekŽidom12,3

Židom 12:3

Lebo po­vážte toho, ktorý str­pel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umd­lievajúc ne­us­tali vo svojich dušiach.


Verš v kontexte

2 hľadiac ta na Veľvod­cu viery a do­konávateľa Ježiša, ktorý mies­to rados­ti, ktorá ležala pred ním, str­pel kríž opo­vrh­núc han­bou a po­sadil sa po pravici trónu Božieho. 3 Lebo po­vážte toho, ktorý str­pel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umd­lievajúc ne­us­tali vo svojich dušiach. 4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo po­vážte toho, ktorý str­pel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umd­lievajúc ne­us­tali vo svojich dušiach.

Evanjelický

3 Mys­lite na Toho, ktorý zniesol taký od­por hriešnikov proti sebe, aby ste ne­us­távali a ne­klesali na duchu.

Ekumenický

3 Mys­lite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste ne­ochabovali a ne­klesali na duchu.

Bible21

3 Uvědom­te si, jaké ne­přá­tel­ství hříšníků vůči sobě vy­držel, abys­te ne­o­chab­li a ne­klesa­li na du­chu.