RoháčekŽidom12,2

Židom 12:2

hľadiac ta na Veľvod­cu viery a do­konávateľa Ježiša, ktorý mies­to rados­ti, ktorá ležala pred ním, str­pel kríž opo­vrh­núc han­bou a po­sadil sa po pravici trónu Božieho.


Verš v kontexte

1 Pre­to aj my, keď máme taký veľký ob­lak sved­kov okolo seba, složme každé bremeno a ľah­ko ob­kľučujúci hriech a tak s tr­pez­livosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod 2 hľadiac ta na Veľvod­cu viery a do­konávateľa Ježiša, ktorý mies­to rados­ti, ktorá ležala pred ním, str­pel kríž opo­vrh­núc han­bou a po­sadil sa po pravici trónu Božieho. 3 Lebo po­vážte toho, ktorý str­pel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umd­lievajúc ne­us­tali vo svojich dušiach.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 hľadiac ta na Veľvod­cu viery a do­konávateľa Ježiša, ktorý mies­to rados­ti, ktorá ležala pred ním, str­pel kríž opo­vrh­núc han­bou a po­sadil sa po pravici trónu Božieho.

Evanjelický

2 Hľaďme na Ježiša, Pôvod­cu a Do­konávateľa viery, ktorý na­priek rados­ti, čo Ho čakala, pre­tr­pel kríž; po­hr­dol po­tupou a po­sadil sa na pravici Božieho trónu.

Ekumenický

2 Upieraj­me zrak na Ježiša, pôvod­cu a za­vršovateľa našej viery. Mies­to rados­ti, ktorá sa mu ponúkala, pre­tr­pel muky na kríži, po­hr­dol po­tupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu.

Bible21

2 Ne­spouštěj­me oči z Ježíše, původ­ce a za­vrši­te­le naší ví­ry, který pro ra­dost, ležící před ním, ne­dbal na hanbu, pod­stou­pil kříž a use­dl po pravici Božího trůnu.