RoháčekŽidom12,17

Židom 12:17

Lebo viete, že keď aj po­tom chcel zdediť požeh­nanie, bol od­vr­hnutý, lebo nenašiel mies­ta ob­ratu mys­le u svoj­ho otca, hoci to aj so sl­zami snažne hľadal.


Verš v kontexte

16 Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo. 17 Lebo viete, že keď aj po­tom chcel zdediť požeh­nanie, bol od­vr­hnutý, lebo nenašiel mies­ta ob­ratu mys­le u svoj­ho otca, hoci to aj so sl­zami snažne hľadal. 18 Lebo ste ne­pris­túpili k dotýkanému vr­chu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k vích­rici,

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo viete, že keď aj po­tom chcel zdediť požeh­nanie, bol od­vr­hnutý, lebo nenašiel mies­ta ob­ratu mys­le u svoj­ho otca, hoci to aj so sl­zami snažne hľadal.

Evanjelický

17 Veď viete, že aj keď ne­skôr chcel zdediť požeh­nanie, bol za­vr­hnutý, a hoci ho so sl­zami hľadal, nenašiel možnosť po­kánia.

Ekumenický

17 Veď viete, že aj keď ne­skôr túžil zdediť požeh­nanie, bol od­miet­nutý a už nenašiel možnosť náp­ravy, hoci ju s plačom hľadal.

Bible21

17 Ví­te pře­ce, že když po­tom chtěl zdě­dit požeh­nání, byl odmítnut (ačko­li se jej s pláčem doža­doval), ne­boť nenašel příleži­tost k pokání.