RoháčekŽidom12,16

Židom 12:16

Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo.


Verš v kontexte

15 do­zerajúc, aby nie­kto neza­os­tával od milos­ti Božej, aby ne­vyrás­tol nejaký koreň hor­kos­ti a nenarobil ne­pokoja a trápenia, a boli by ním poškvr­není mnohí! 16 Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo. 17 Lebo viete, že keď aj po­tom chcel zdediť požeh­nanie, bol od­vr­hnutý, lebo nenašiel mies­ta ob­ratu mys­le u svoj­ho otca, hoci to aj so sl­zami snažne hľadal.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo.

Evanjelický

16 aby ni­kto nebol smil­níkom alebo bez­božníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný po­krm predal pr­voroden­stvo.

Ekumenický

16 Nech ni­kto nie je ne­mrav­ný ani bez­božný ako Ézav, ktorý za jediné jed­lo predal svoje pr­voroden­stvo.

Bible21

16 Ať se z niko­ho ne­stane ne­věrník nebo bezbožník jako Ezau, který pro­dal své prvo­ro­zen­ství za je­diný pokrm.