RoháčekŽalmy89,15

Žalmy 89:15

Spraved­livosť a súd je postaťou tvoj­ho trónu; milosť a prav­da pred­chádzajú tvoju tvár.


Verš v kontexte

14 Ty máš rameno s hr­din­skou silou; moc­ná je tvoja ruka; vy­výšená je tvoja pravica.
15 Spraved­livosť a súd je postaťou tvoj­ho trónu; milosť a prav­da pred­chádzajú tvoju tvár.
16 Blaho­slavený ľud, ktorý ti vie radost­ne po­krikovať, Hos­podine, tí, ktorí chodia vo svet­le tvojej tvári!

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

15 Spraved­livosť a súd je postaťou tvoj­ho trónu; milosť a prav­da pred­chádzajú tvoju tvár.

Evanjelický

15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom Tvoj­ho trónu, milosť a ver­nosť Ťa pred­chádzajú.

Ekumenický

15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom tvoj­ho trónu, milo­sr­den­stvo a ver­nosť pred­chádzajú tvoju tvár.

Bible21

15 Právo a sprave­dlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost před­chází tvo­ji tvář!