EvanjelickýŽalmy89,15

Žalmy 89:15

Spravod­livosť a právo sú zá­kladom Tvoj­ho trónu, milosť a ver­nosť Ťa pred­chádzajú.


Verš v kontexte

14 Máš moc­nú pravicu, sil­ná je Tvoja ruka, vy­výšená Tvoja pravica.
15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom Tvoj­ho trónu, milosť a ver­nosť Ťa pred­chádzajú.
16 Blaho­slavený ľud, čo po­zná plesanie, ó Hos­podine. Kráčajú v svet­le Tvojej tváre,

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

15 Spraved­livosť a súd je postaťou tvoj­ho trónu; milosť a prav­da pred­chádzajú tvoju tvár.

Evanjelický

15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom Tvoj­ho trónu, milosť a ver­nosť Ťa pred­chádzajú.

Ekumenický

15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom tvoj­ho trónu, milo­sr­den­stvo a ver­nosť pred­chádzajú tvoju tvár.

Bible21

15 Právo a sprave­dlnost jsou tvého trůnu opora, láska a věrnost před­chází tvo­ji tvář!