RoháčekŽalmy18,21

Žalmy 18:21

Hos­podin mi od­platil podľa mojej spraved­livos­ti; vrátil mi podľa čis­toty mojich rúk.


Verš v kontexte

20 a vy­viedol ma na prie­s­trans­tvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu.
21 Hos­podin mi od­platil podľa mojej spraved­livos­ti; vrátil mi podľa čis­toty mojich rúk.
22 Lebo som os­tríhal ces­ty Hos­podinove a nedopus­til som sa tej bez­božnos­ti, aby som bol od­išiel od svoj­ho Boha.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 Hos­podin mi od­platil podľa mojej spraved­livos­ti; vrátil mi podľa čis­toty mojich rúk.

Evanjelický

21 Od­menil sa mi Hos­podin podľa mojej spravod­livos­ti, od­platil mi podľa čis­toty mojich rúk:

Ekumenický

21 Hos­podin ma od­menil podľa mojej spravod­livos­ti, od­platil mi podľa čis­toty mojich rúk,

Bible21

21 Hos­po­din odpla­til mi za moji spravedlnost, za čisto­tu mých ru­kou mě odměnil.