RoháčekŽalmy18,22

Žalmy 18:22

Lebo som os­tríhal ces­ty Hos­podinove a nedopus­til som sa tej bez­božnos­ti, aby som bol od­išiel od svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

21 Hos­podin mi od­platil podľa mojej spraved­livos­ti; vrátil mi podľa čis­toty mojich rúk.
22 Lebo som os­tríhal ces­ty Hos­podinove a nedopus­til som sa tej bez­božnos­ti, aby som bol od­išiel od svoj­ho Boha.
23 Lebo všet­ky jeho súdy predo mnou, a jeho ustanovení som ne­od­s­trčil od seba;

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo som os­tríhal ces­ty Hos­podinove a nedopus­til som sa tej bez­božnos­ti, aby som bol od­išiel od svoj­ho Boha.

Evanjelický

22 lebo ja do­držal som ces­ty Hos­podina, od svoj­ho Boha bez­božne som ne­od­padol.

Ekumenický

22 lebo som sa pri­dŕžal Hos­podinových ciest, svoj­voľne som sa ne­od­vracal od svoj­ho Boha.

Bible21

22 Hos­po­di­nových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem ne­zra­dil!