RoháčekSudcov5,8

Sudcov 5:8

Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy voj­na v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyrid­siatimi tisícami v Iz­raelovi?


Verš v kontexte

7 Pre­staly boly ot­vorené dediny v Iz­raelovi, pre­staly, do­kiaľ som ne­povs­tala ja Debora, dokiaľ som ne­povs­tala, mat­ka v Iz­raelovi. 8 Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy voj­na v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyrid­siatimi tisícami v Iz­raelovi? 9 Moje srd­ce je ob­rátené k voj­vod­com Iz­raelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dob­rorečte Hos­podinovi!

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy voj­na v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyrid­siatimi tisícami v Iz­raelovi?

Evanjelický

8 Keď si volili nových bohov, bojovalo sa pri bránach; ale či bolo vid­no štít abo kopiju pri štyrid­saťtisícoch Iz­raela?

Ekumenický

8 Ľud si zvolil nových bohov, v bránach mes­ta sa roz­pútal boj; no nebolo vidieť štít ani kopiju pri štyrid­saťtisícovom dave Iz­raela.

Bible21

8 Bůh určil vůd­ce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí­me­zi čtyřiceti tisíci v Iz­rae­li?

RoháčekSudcov5,8