RoháčekSudcov4,17

Sudcov 4:17

A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénej­ského, pre­tože bol po­koj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénej­ského.


Verš v kontexte

16 A Barák honil vozy i voj­sko až po Charošet Po­hanov. A pad­lo všet­ko voj­sko Sizerovo os­trím meča; nezos­talo ani len jed­ného. 17 A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénej­ského, pre­tože bol po­koj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénej­ského. 18 A Jaheľ vy­šla oproti Sizerovi a riek­la mu: Uchýľ sa, môj pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu, a ona ho pri­kryla huňou.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénej­ského, pre­tože bol po­koj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénej­ského.

Evanjelický

17 Sísera utiekol pešo ku stanu Jáély, ženy Kenij­ca Chebera, lebo bol mier medzi chácór­skym kráľom Jábínom a medzi domom kenij­ského Chebera.

Ekumenický

17 Sísera utekal pešo k stanu Jáely, ženy Kénij­ca Chebera, pre­tože medzi chacór­skym kráľom Jábinom a domom Kénij­ca Chebera bol mier.

Bible21

17 Sise­ra za­tím pěšky pr­chal ke stanu Jael, že­ny Kenij­ce Che­be­ra. Mezi chacor­ským králem Jabínem a do­mem Kenij­ce Che­be­ra to­tiž vlá­dl mír.