RoháčekSudcov4,16

Sudcov 4:16

A Barák honil vozy i voj­sko až po Charošet Po­hanov. A pad­lo všet­ko voj­sko Sizerovo os­trím meča; nezos­talo ani len jed­ného.


Verš v kontexte

15 A Hos­podin predesil Sizeru a porazil i všet­ky vozy i celý tábor os­trím meča pred Barákom. A Sizera sos­túpiac s voza utekal peší. 16 A Barák honil vozy i voj­sko až po Charošet Po­hanov. A pad­lo všet­ko voj­sko Sizerovo os­trím meča; nezos­talo ani len jed­ného. 17 A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénej­ského, pre­tože bol po­koj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénej­ského.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 A Barák honil vozy i voj­sko až po Charošet Po­hanov. A pad­lo všet­ko voj­sko Sizerovo os­trím meča; nezos­talo ani len jed­ného.

Evanjelický

16 Bárák prena­sledoval vozy a tábor až po Charóšet-Gójím, a celé voj­sko Síserovo pad­lo os­trím meča; ne­os­tal ani jediný.

Ekumenický

16 Bárak prena­sledoval vozy i tábor až po Charóšet-Gójim. Celé Síserovo voj­sko pad­lo mečom, ne­os­tal ani jediný muž.

Bible21

16 za­tím­co Barák pronásledoval ty vozy a voj­sko až k Cha­rošet-ha­go­ji­mu. Ce­lé Sise­rovo voj­sko padlo ostřím meče; ne­zůstal ani je­diný.