RoháčekSudcov4

Sudcov

Jabín, Sizera, Debora, Barák.1 A keď zo­mrel Ehúd, zase robili synovia Iz­raelovi to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. 2 A Hos­podin ich predal do ruky Jabína, kananej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chacore, a veliteľom jeho voj­ska bol Sizera, ktorý býval v Charošete Po­hanov. 3 A synovia Iz­raelovi kričali k Hos­podinovi, lebo mal deväťs­to želez­ných vozov a sil­ne utláčal synov Iz­raelových dvad­sať rokov. 4 No, bola is­tá Debora, žena prorokyňa, manžel­ka Lapidotova; tá súdila Iz­raela toho času. 5 A súdiac sedávala pod pal­mou Debory, medzi Rámou a medzi Bét-elom, na vr­chu Ef­rai­movom. A synovia Iz­raelovi chodili k nej hore na súd. 6 A pošlúc posols­tvo povolala Baráka, syna Abino­amov­ho, z Kedeša Naf­taliho. A riek­la mu: Či ti azda neroz­kázal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, povediac: Idi a tiah­ni na vrch Tábor a vez­mi so sebou desať tisíc mužov zo synov Naf­taliho a zo synov Za­bulona. 7 A ja pritiahnem k tebe k po­toku Kišonu Sizeru, veliteľa voj­ska Jabínov­ho, i jeho vozy i jeho množs­tvo a dám ho do tvojej ruky. 8 A Barák jej po­vedal: Ak poj­deš so mnou, poj­dem, ale ak ne­poj­deš so mnou, ne­poj­dem. 9 A riek­la: Ísť prav­da poj­dem s tebou, ale nebude tvojej slávy na ces­te, ktorou poj­deš, lebo Hos­podin predá Sizeru do ruky ženy. A tedy vstala Debora a išla s Barákom do Kedeša. 10 A Barák svolal Za­bulona a Naf­taliho do Kedeša a vy­viedol hore za sebou desať tisíc mužov, a išla s ním hore i Debora. 11 A Cheber Kénej­ský sa bol od­delil od Kéna, od synov Chobába, švag­ra Mojžišov­ho, a po­stavil svoje stány až k dubu v Caanai­me, ktoré je pri Kedeši. 12 A keď oznámili Sizerovi, že vy­šiel hore Barák, syn Abino­amov, na vrch Tábor, 13 shromaždil Sizera k­rikom všetky svoje vozy deväťs­to želez­ných vozov, i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošeta Po­hanov, k po­toku Kišonu. 14 A Debora riek­la Barákovi: Vstaň, lebo toto je deň, ktorého dal Hos­podin Sizeru do tvojej ruky! Či hľa, ne­vyšiel Hos­podin pred tebou? Vtedy sišiel Barák s vr­chu Tábora a desať tisíc mužov za ním. 15 A Hos­podin predesil Sizeru a porazil i všet­ky vozy i celý tábor os­trím meča pred Barákom. A Sizera sos­túpiac s voza utekal peší. 16 A Barák honil vozy i voj­sko až po Charošet Po­hanov. A pad­lo všet­ko voj­sko Sizerovo os­trím meča; nezos­talo ani len jed­ného. Jaheľ zabije Sizeru.17 A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénej­ského, pre­tože bol po­koj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénej­ského. 18 A Jaheľ vy­šla oproti Sizerovi a riek­la mu: Uchýľ sa, môj pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu, a ona ho pri­kryla huňou. 19 A po­vedal jej: Daj sa mi, prosím, na­piť trochu vody, lebo som smäd­ný. A ot­voriac kožicu na mlieko dala sa mu na­piť a pri­kryla ho. 20 A po­vedal jej: Stoj pri dveriach stánu, a keby prišiel nie­kto a pýtal by sa ťa a po­vedal by: Či je tu nie­kto? Odpovieš: Nie je. 21 Po­tom vzala Jaheľ, žena Cheberova, klin od stánu a vzala kladivo do svojej ruky a voj­dúc k nemu po­tichu, vrazila klin do jeho slychu, takže prenik­nul do zeme. Lebo za­spal tvrdo a bol unavený a tak zomrel. 22 A hľa, Barák honil Sizeru. A Jaheľ vy­j­dúc oproti nemu riek­la mu: Poď, a ukážem ti muža, ktorého hľadáš. A vošiel k nej, a hľa, Sizera ležal mŕt­vy, a klin bol vrazený v jeho slychu. 23 A tak zo­hnul Bôh toho dňa Jabína, kananej­ského kráľa, pred syn­mi Iz­raelovými. 24 A ruka synov Iz­raelových stále a tvr­de doliehala na Jabína, kananej­ského kráľa, viac a viac, do­kiaľ len ho nevyťali, Jabína, kananej­ského kráľa.

RoháčekSudcov4