RoháčekSudcov21,19

Sudcov 21:19

Nuž po­vedali: Hľa, sláv­nosť Hos­podinova býva v Síle z roka na rok, v Síle, ktoré je od sever­nej strany Bét-ela, na východ sln­ka, na ces­te, ktorá ide z Bét-ela hore do Sichema a od južnej ­strany Lebony.


Verš v kontexte

18 Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi. 19 Nuž po­vedali: Hľa, sláv­nosť Hos­podinova býva v Síle z roka na rok, v Síle, ktoré je od sever­nej strany Bét-ela, na východ sln­ka, na ces­te, ktorá ide z Bét-ela hore do Sichema a od južnej ­strany Lebony. 20 Pri­kázali tedy synom Ben­jaminovým a po­vedali: Iďte a úk­laďte s­kryjúc sa vo viniciach.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 Nuž po­vedali: Hľa, sláv­nosť Hos­podinova býva v Síle z roka na rok, v Síle, ktoré je od sever­nej strany Bét-ela, na východ sln­ka, na ces­te, ktorá ide z Bét-ela hore do Sichema a od južnej ­strany Lebony.

Evanjelický

19 Po­tom po­vedali: Každoročne býva usporiadaná sláv­nosť v Šíle, ktoré leží sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá stúpa z Bételu do Síchemu, a južne od Lébóny.

Ekumenický

19 Po­vedali: Každoročne býva sláv­nosť na počesť Hos­podina v Šíle, ktoré je sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá vy­stupuje z Bételu do Síchemu a južne od Lebóny.

Bible21

19 Pak si ale řek­li: „V Šílu je pře­ce Hos­po­di­nova výroční slavnost!“ (Je to se­verně od Bet-elu, východně od silnice vedou­cí z Bet-elu do Še­che­mu a jižně od Le­bo­ny.)