RoháčekSudcov21,20

Sudcov 21:20

Pri­kázali tedy synom Ben­jaminovým a po­vedali: Iďte a úk­laďte s­kryjúc sa vo viniciach.


Verš v kontexte

19 Nuž po­vedali: Hľa, sláv­nosť Hos­podinova býva v Síle z roka na rok, v Síle, ktoré je od sever­nej strany Bét-ela, na východ sln­ka, na ces­te, ktorá ide z Bét-ela hore do Sichema a od južnej ­strany Lebony. 20 Pri­kázali tedy synom Ben­jaminovým a po­vedali: Iďte a úk­laďte s­kryjúc sa vo viniciach. 21 A po­zoruj­te, a hľa, ak vy­j­dú dcéry Síla tan­covať v kolotan­ci, vy­j­dete z viníc a uchvat­nete si každý svoju ženu zo dcér Síla a odídete do zeme Ben­jaminovej.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 Pri­kázali tedy synom Ben­jaminovým a po­vedali: Iďte a úk­laďte s­kryjúc sa vo viniciach.

Evanjelický

20 Pri­kázali Ben­jamín­com: Choďte a strieh­nite vo viniciach.

Ekumenický

20 Ben­jamínov­com pri­kázali: Choďte a strieh­nite vo viniciach.

Bible21

20 A tak Ben­jamín­cům po­ra­di­li: „Jdě­te se schovat do vi­nic.