RoháčekSudcov21,18

Sudcov 21:18

Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi.


Verš v kontexte

17 A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela. 18 Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi. 19 Nuž po­vedali: Hľa, sláv­nosť Hos­podinova býva v Síle z roka na rok, v Síle, ktoré je od sever­nej strany Bét-ela, na východ sln­ka, na ces­te, ktorá ide z Bét-ela hore do Sichema a od južnej ­strany Lebony.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi.

Evanjelický

18 My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi.

Ekumenický

18 My im však ne­môžeme dob­rovoľne dať svoje dcéry za ženy. Iz­raeliti sa totiž za­prisahali: Nech je pre­kliaty, kto dob­rovoľne dá ženu Ben­jamínov­covi!

Bible21

18 Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“