RoháčekSudcov15,2

Sudcov 15:2

A jej otec po­vedal: Ja som na­ozaj mys­lel, že ju do­is­ta nenávidíš, pre­to som ju dal tvoj­mu priateľovi. Ale veď či nie je jej mladšia ses­tra pek­nejšia ako ona? Nechže ti je miesto nej.


Verš v kontexte

1 A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel. 2 A jej otec po­vedal: Ja som na­ozaj mys­lel, že ju do­is­ta nenávidíš, pre­to som ju dal tvoj­mu priateľovi. Ale veď či nie je jej mladšia ses­tra pek­nejšia ako ona? Nechže ti je miesto nej. 3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 A jej otec po­vedal: Ja som na­ozaj mys­lel, že ju do­is­ta nenávidíš, pre­to som ju dal tvoj­mu priateľovi. Ale veď či nie je jej mladšia ses­tra pek­nejšia ako ona? Nechže ti je miesto nej.

Evanjelický

2 Jej otec po­vedal: Ja som mys­lel, že si ju znenávidel, a dal som ju tvoj­mu družbovi. Ale jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou mies­to nej.

Ekumenický

2 Po­vedal: Mys­lel som si, že si ju znenávidel, a pre­to som ju dal tvoj­mu družbovi. Jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, nech je tvoja na­mies­to nej!

Bible21

2 „Mys­lel jsem, že se ti zne­lí­bi­la, tak jsem ji dal tvé­mu družbovi.“ Po­tom mu navr­hl: „A co její mladší sest­ra, ta je pře­ce hezčí. Vez­mi si ji místo ní!“