RoháčekSudcov15

Sudcov

Samson popáli obilie Filištínov.1 A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel. 2 A jej otec po­vedal: Ja som na­ozaj mys­lel, že ju do­is­ta nenávidíš, pre­to som ju dal tvoj­mu priateľovi. Ale veď či nie je jej mladšia ses­tra pek­nejšia ako ona? Nechže ti je miesto nej. 3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé. 4 A tak od­išiel Sam­son a na­chytal tri­sto líšek, vzal fak­le a ob­rátiac chvost ku chvos­tu vložil po jed­nej fak­li medzi dva chvos­ty do pro­stred­ku. 5 Po­tom za­pálil fak­le a pus­til líšky do stojaceho zbožia Filištínov a tak zapálil všetko, od snopa až po to, čo ešte stálo na koreni, a tak až po vinice a olivy. 6 Vtedy vraveli Filištíni: Kto to urobil? A k­torísi povedali: Sam­son, zať Timňan­ského, pre­tože vzal jeho ženu a dal ju jeho priateľovi. Vtedy vy­šli Filištíni hore a spálili ju i jej otca ohňom. 7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem. 8 A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam. Filištíni žiadajú vydať Samsona. Oslia čelusť.9 Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi. 10 A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vy­šli hore proti nám? A po­vedali: Po­viazať Sam­sona sme vy­šli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil. 11 Vtedy sišlo dolu tri tisíce mužov z Júdu a prišli k roz­puk­line skaly Étam a po­vedali Sam­sonovi: Či ty nevieš, že nad nami panujú Filištíni, a čo si nám to tedy vy­konal? A on im riekol: Ako oni mne vy­konali, tak som i ja im vy­konal. 12 A riek­li mu: Sišli sme ťa po­viazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im po­vedal Sam­son: Pri­sahaj­te mi, že sa vy sami ne­oboríte na mňa! 13 A oni mu odpovedali a riek­li: Nie, len ťa dob­re po­viažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale za­biť nezabijeme ťa. A tak ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a od­vied­li ho zo skaly hore k Filištínom. 14 A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk. 15 A našiel os­liu čelusť, ešte čerstvú, a vy­strúc svoju ruku po­chytil ju a po­bil ňou tisíc mužov. 16 Vtedy po­vedal Sam­son: Čelusťou osla hromadu, dve hromady, čelusťou osla som po­bil tisíc mužov. 17 A stalo sa, keď do­hovoril, že od­hodil čelusť zo svojej ruky a na­zval to mies­to Rámat-lechi. 18 A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov. 19 Vtedy roz­pol­til Bôh prie­hl­binu, ktorá je v Lechi, a vy­šly z nej vody, a na­pil sa, a na­vrátil sa jeho duch, a ožil. Pre­to na­zvali jej meno Én-hak­kóre, ktorý je v Lechi, a tak sa volá až do tohoto dňa. 20 A súdil Iz­raela za času Filištínov dvad­sať rokov.

RoháčekSudcov15