EkumenickýSudcov12,7

Sudcov 12:7

Jef­te bol sud­com v Izraeli šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v ktoromsi gileád­skom mes­te.


Verš v kontexte

6 roz­kázali mu: Vy­slov slovo šib­bólet! On po­vedal sib­bólet, lebo to slovo ne­vedel správ­ne vy­sloviť, vtedy ho chytili a za­bili pri jor­dán­skom brode. Pri tej­to príležitos­ti pad­lo štyrid­saťd­vatisíc Ef­rajimov­cov. 7 Jef­te bol sud­com v Izraeli šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v ktoromsi gileád­skom mes­te. 8 Po ňom bol sud­com v Izraeli Ib­cán z Betlehema.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A Jef­ta súdil Iz­raela šesť rokov. A tak zomrel Jef­ta Gileád­sky a je po­chovaný v ktorom­si mes­te Gileáda.

Evanjelický

7 Jef­te spravoval Iz­rael šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v Gileáde, v jeho mes­te.

Ekumenický

7 Jef­te bol sud­com v Izraeli šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v ktoromsi gileád­skom mes­te.

Bible21

7 Jiftach sou­dil Iz­rael šest let. Když Jiftach Gi­leád­ský zemřel, byl po­hřben ve svém městě v Gi­leá­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček