RoháčekSudcov11,12

Sudcov 11:12

Po­tom po­slal Jef­ta po­slov ku kráľovi synov Am­monových s od­kazom: Čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi?


Verš v kontexte

11 Vtedy išiel Jef­ta so staršími Gileáda, a ľud ho učinil hlavou nad sebou a kniežaťom. A Jef­ta hovoril všet­ky svoje slová pred Hos­podinom v Mic­pe. 12 Po­tom po­slal Jef­ta po­slov ku kráľovi synov Am­monových s od­kazom: Čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi? 13 A kráľ synov Am­monových po­vedal po­slom Jef­tovým: Lebo Iz­rael vzal moju zem, keď išiel hore z Egyp­ta, od Ar­nona až po Jabok a až po Jor­dán, pre­to teraz vráť mi tie k­raje v po­koji.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom po­slal Jef­ta po­slov ku kráľovi synov Am­monových s od­kazom: Čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi?

Evanjelický

12 Jef­te po­slal po­slov k am­món­skemu kráľovi a od­kázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne na­pad­núť moju krajinu?

Ekumenický

12 Po­tom Jef­te vy­slal po­slov ku kráľovi Amónčanov s odkazom: Čo máš proti mne, že si prišiel vojen­sky na­pad­núť moju krajinu?

Bible21

12 Po­tom Jiftach vy­s­lal k amon­ské­mu krá­li po­s­ly se zprávou: „Co pro­ti mně máš, že jsi při­táhl na­padnout mou zem?“