RoháčekSkutky2,40

Skutky 2:40

Skutky apoštolov

A tiež aj inými viacerými slovami dôraz­ne svedčil a na­pomínal ich a hovoril: Za­chráňte sa od tohoto po­kolenia krivoľakého.


Verš v kontexte

39 Lebo vám pat­rí to za­sľúbenie a vašim deťom a všet­kým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si po­volá Pán, náš Bôh. 40 A tiež aj inými viacerými slovami dôraz­ne svedčil a na­pomínal ich a hovoril: Za­chráňte sa od tohoto po­kolenia krivoľakého. 41 A tak tí, ktorí ochot­ne prijali jeho slovo, dali sa po­krs­tiť, a pri­pojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 A tiež aj inými viacerými slovami dôraz­ne svedčil a na­pomínal ich a hovoril: Za­chráňte sa od tohoto po­kolenia krivoľakého.

Evanjelický

40 Po­tom ešte mnohými inými slovami vy­dával svedec­tvo a na­pomínal ich hovoriac: Daj­te sa za­chrániť z toh­to skazeného po­kolenia!

Ekumenický

40 A ešte mnohými inými slovami ich za­prisahával a na­pomínal: Za­chráňte sa z tohto zvráteného po­kolenia!

Bible21

40 Do­svědčoval to ještě mno­ha jiný­mi slovy a vy­zýval je: „Zachraň­te se z to­ho­to zvráceného pokolení!“