RoháčekSkutky2,39

Skutky 2:39

Skutky apoštolov

Lebo vám pat­rí to za­sľúbenie a vašim deťom a všet­kým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si po­volá Pán, náš Bôh.


Verš v kontexte

38 A Peter im po­vedal: Čiňte po­kánie, a nech sa po­krs­tí jeden každý z vás na meno Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov, a do­stanete dar Svätého Ducha. 39 Lebo vám pat­rí to za­sľúbenie a vašim deťom a všet­kým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si po­volá Pán, náš Bôh. 40 A tiež aj inými viacerými slovami dôraz­ne svedčil a na­pomínal ich a hovoril: Za­chráňte sa od tohoto po­kolenia krivoľakého.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 Lebo vám pat­rí to za­sľúbenie a vašim deťom a všet­kým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si po­volá Pán, náš Bôh.

Evanjelický

39 Lebo iste vám platí to za­sľúbenie, aj vašim deťom a všet­kým, ktorí sú ďaleko, ktorých­koľvek po­volá Pán, náš Boh.

Ekumenický

39 Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh.

Bible21

39 ne­boť to za­s­líbení platí pro vás a vaše po­tomky i pro všech­ny, kdo jsou dale­ko – ko­hoko­li po­vo­lá Hos­po­din, náš Bůh.“