RoháčekPríslovia1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:5

Nech čuje múd­ry a pri­berie na­učenia, a roz­um­ný tak nadobudne ­schop­nos­ti spravovať.


Verš v kontexte

4 dať pros­tým opatr­nosť, mláden­covi známosť a dômysel­nosť.
5 Nech čuje múd­ry a pri­berie na­učenia, a roz­um­ný tak nadobudne ­schop­nos­ti spravovať.
6 Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Nech čuje múd­ry a pri­berie na­učenia, a roz­um­ný tak nadobudne ­schop­nos­ti spravovať.

Evanjelický

5 Ak múd­ry po­slúcha, rozm­noží si vedomos­ti, roz­um­ný zís­ka umenie dať sa viesť,

Ekumenický

5 Nech múd­ry počúva a obohatí sa o vedomosti, nech roz­um­ný opäť zís­ka skúsenosť,

Bible21

5 Moud­rý ať po­s­lou­chá a roz­množí svou znalost, rozumný ať dá si po­ra­dit,