RoháčekPríslovia1,6

Príslovia 1:6

Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.


Verš v kontexte

5 Nech čuje múd­ry a pri­berie na­učenia, a roz­um­ný tak nadobudne ­schop­nos­ti spravovať.
6 Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.
7 Bázeň Hos­podinova je počiatkom známos­ti; múd­rosťou a kázňou po­hŕdajú bláz­ni.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.

Evanjelický

6 chápať prís­lovia a podoben­stvá, slová mudr­cov a ich inotaje.

Ekumenický

6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.

Bible21

6 jak po­ro­zumět ús­lovím a jinotajům, rčením mudrců a je­jich hádankám.