RoháčekPríslovia1,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:22

Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?


Verš v kontexte

21 Volá na hlav­ných mies­tach naj­rušnejších, pri vchodoch do brán, v mes­te hovorí svoje reči:
22 Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?
23 Ob­ráťte sa k môj­mu kar­haniu! Hľa, vy­dám vám zo seba svoj­ho ducha a oznámim vám svoje slová!

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?

Evanjelický

22 Vy ne­skúsení, do­kedy chcete milovať pros­totu? Do­kedy budú po­smievači túžiť po po­smechu a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

Ekumenický

22 Vy ne­skúsení, do­kedy budete mať radi pros­toduchosť, a do­kedy sa budú po­smešníci schuti vy­smievať a bláz­ni nenávidieť po­znanie?

Bible21

22 „Kdy ome­zen­ců lás­ka k ma­losti už skončí, kdy drzounů zá­li­ba v drzosti, kdy tup­ců nenávist ke vše­mu vědění?