RoháčekPríslovia1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 1:21

Volá na hlav­ných mies­tach naj­rušnejších, pri vchodoch do brán, v mes­te hovorí svoje reči:


Verš v kontexte

20 Múd­rosť volá hlas­ne von­ku; vy­dáva svoj hlas na uliciach.
21 Volá na hlav­ných mies­tach naj­rušnejších, pri vchodoch do brán, v mes­te hovorí svoje reči:
22 Až do­kedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a po­smievači dokedy budú obľubovať po­smech a bláz­ni nenávidieť známosť?

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Volá na hlav­ných mies­tach naj­rušnejších, pri vchodoch do brán, v mes­te hovorí svoje reči:

Evanjelický

21 Na vr­chu hradieb volá, pri vchodoch do mest­ských brán vraví svoje reči:

Ekumenický

21 na baštách znie jej volanie a v mestských bránach pred­náša reči:

Bible21

21 na rušných nárožích hla­si­tě vykřikuje, v průcho­du městské brá­ny pro­s­lov má: