RoháčekNehemiáš1,5

Nehemiáš 1:5

A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania,


Verš v kontexte

4 A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies. 5 A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania, 6 nech po­zoruje, prosím, tvoje ucho, a nech sú tvoje oči ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vod­ne i vnoci, za synov Iz­raelových, tvojich služob­níkov, a vy­znávam hriechy synov Iz­raelových, ktorými sme hrešili proti tebe, i ja i dom môj­ho otca sme hrešili.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania,

Evanjelický

5 Po­vedal som: Ach, Hos­podine, nebes­ký Bože, Bože veľký a hroz­ný, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a za­chovávajú Tvoje príkazy.

Ekumenický

5 Vzdychal som: Ach, Hos­podin, Bože nebies, veľký a hroz­ný Bože, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a za­chovávajú tvoje pri­kázania.

Bible21

5 tě­mi­to slovy: „Ach, Bože ne­bes, Bože ve­liký a hroz­ný, jenž za­chováváš smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství těm, kdo tě mi­lu­jí a do­držují tvá přikázání,