RoháčekNehemiáš1,6

Nehemiáš 1:6

nech po­zoruje, prosím, tvoje ucho, a nech sú tvoje oči ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vod­ne i vnoci, za synov Iz­raelových, tvojich služob­níkov, a vy­znávam hriechy synov Iz­raelových, ktorými sme hrešili proti tebe, i ja i dom môj­ho otca sme hrešili.


Verš v kontexte

5 A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania, 6 nech po­zoruje, prosím, tvoje ucho, a nech sú tvoje oči ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vod­ne i vnoci, za synov Iz­raelových, tvojich služob­níkov, a vy­znávam hriechy synov Iz­raelových, ktorými sme hrešili proti tebe, i ja i dom môj­ho otca sme hrešili. 7 Hrubo sme hrešili proti tebe a ne­os­tríhali sme pri­kázaní a ustanovení ani súdov, ktoré si pri­kázal Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 nech po­zoruje, prosím, tvoje ucho, a nech sú tvoje oči ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vod­ne i vnoci, za synov Iz­raelových, tvojich služob­níkov, a vy­znávam hriechy synov Iz­raelových, ktorými sme hrešili proti tebe, i ja i dom môj­ho otca sme hrešili.

Evanjelický

6 Nech Tvoje ucho po­zoruje a Tvoje oči nech sú ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú teraz dňom i nocou pred­nášam pred Tebou za Tvojich služob­níkov Iz­rael­cov, vy­znávajúc hriechy Iz­rael­cov, ktoré sme páchali proti Tebe; ja i dom môj­ho otca sme hrešili.

Ekumenický

6 Nech sú tvoje uši po­zor­né a tvoje oči ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú stále od­riekam pred tebou dňom i nocou za Iz­raelitov, tvojich služob­níkov. Vy­znávam hriechy Iz­raelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môj­ho otca sme hrešili.

Bible21

6 na­kloň mi pro­sím své ucho! Upři své oči k mod­lit­bě svého služebníka, kte­rou se před te­bou mod­lím dnem i no­cí za tvé služebníky, syny Iz­rae­le! Vy­znávám hří­chy synů Iz­rae­le, ji­miž jsme pro­ti to­bě zhřeši­li; i já a můj ot­cov­ský dům jsme zhřeši­li!