RoháčekMatúš9,11

Matúš 9:11

Evanjelium podľa Matúša

A keď to videli farize­ovia, hovorili jeho učeníkom: Prečo jie váš učiteľ s pub­likán­mi a s hriešnik­mi?


Verš v kontexte

10 A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že hľa, prišli mnohí pub­likáni a hriešnici a stolovali spolu s Ježišom i s jeho učeník­mi. 11 A keď to videli farize­ovia, hovorili jeho učeníkom: Prečo jie váš učiteľ s pub­likán­mi a s hriešnik­mi? 12 A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní.

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď to videli farize­ovia, hovorili jeho učeníkom: Prečo jie váš učiteľ s pub­likán­mi a s hriešnik­mi?

Evanjelický

11 Keď to videli farizeji, po­vedali Jeho učeníkom: Prečo váš maj­ster je s col­ník­mi a hriešnik­mi?

Ekumenický

11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnik­mi?

Bible21

11 Uvi­dě­li to fa­ri­ze­ové a řek­li jeho učedníkům: „Jak to, že váš mis­tr jí s výběrčí­mi daní a hříšníky?“